Ramowy rozkład dnia

Grupy starsze 5 – 6 latki

600– 800        Schodzenie się dzieci, stosowanie form powitania z dziećmi. Zabawy wg pomysłów dzieci: indywidualne, w parach, małych grupach dowolnie wybraną zabawką. Zabawy inspirowane przez nauczyciela. Czynności porządkowe. Rozmowy okolicznościowe i zaplanowane. Kontakty indywidualne z rodzicami. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej, indywidualne lub grupowe działania wspomagające i korygujące rozwój dziecka; praca z dzieckiem zdolnym.

800-830         Zabawy poranne bądź krótkie ćwiczenia ruchowe. Czynności higieniczne, czynności samoobsługowe- systematyczne stosowanie prowadzące do nawyku. Nakrywanie do stołu z udziałem dzieci dyżurnych. Wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych.

830– 900    Śniadanie. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się podczas jedzenia. Samodzielne spożywanie posiłku, wdrażanie zasad zdrowego żywienia. Zwracanie uwagi na prawidłową postawę podczas jedzenia, sprzątanie po posiłku.

900-1000  Aktywność intelektualna, plastyczno- konstrukcyjna, językowa, artystyczna organizowana przez nauczyciela w formie zajęć dydaktycznych, sytuacji edukacyjnych, wycieczek. Gry i zabawy ruchowe.

1000-1120   Zajęcia z języka angielskiego prowadzone wg harmonogramu w poszczególnych grupach. Pobyt na świeżym powietrzu – stwarzanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności. Spacery, obserwacja przyrody, gry i zabawy organizowane przez nauczyciela oraz inspirowane przez dzieci. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zabawy w sali według zainteresowań i potrzeb dzieci.

1120-1140    Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczno- sanitarne. Nakrywanie do stołu z udziałem dzieci dyżurnych. Zabawa wyciszająca dzieci.

1140-1200   Obiad. Wdrażanie do prawidłowego posługiwania się sztućcami. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się podczas jedzenia.

1200-1300  „Kwadrans na bajkę”- odpoczynek poobiedni. Słuchanie muzyki, ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych. Zajęcia wyrównawcze. Wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, zabawy ruchowe, konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, rysowanie. Zabawy czytelnicze, słowotwórcze, zabawy integracyjne.

1300-1400 Realizacja zajęć dodatkowych: rytmika, katecheza katolicka i prawosławna, gimnastyka korekcyjna. Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci poprzez uczestnictwo w zabawach twórczych.

1400-1415    Zabawa ruchowa. Czynności porządkowe w sali oraz higieniczno- sanitarne.

1415-1430     Podwieczorek. Samodzielne spożywanie posiłku.

1430-1700  Stwarzanie możliwości do udziału dzieci chętnych w proponowanych przez nauczyciela zabawach. Zabawy ruchowe, integracyjne. Indywidualna praca stymulująca lub korekcyjno- kompensacyjna. Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci. Rozmowy z rodzicami z inicjatywy nauczycielek lub rodziców. Rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia

Grupy młodsze 3 – 4 latki

6:00 – 8:00      Schodzenie się dzieci do przedszkola, wzajemne powitanie (dzieci i nauczyciel).

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne. Zabawy ruchowe o różnorodnej formie ruchu.

8:00 – 8:15       Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, zabawy dowolne.

8:15 – 8:30      Prace porządkowe, czynności higieniczne. Przygotowanie do śniadania.

8:30 – 9:00      Śniadanie. Wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłku. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się przy stole.

9:00 – 9:30      Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela w sali i na powietrzu kierowane i niekierowane prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania.

9:30 – 10:00    Zabawy spontaniczne wg pomysłów dzieci (indywidualne, w małych zespołach) przy niewielkim udziale nauczyciela.

10:00 – 10:30  Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.

10:30 – 11:15  Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka i utrwalanie umiejętności samodzielnego ubierania się). Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Powrót do przedszkola – samodzielne odkładanie garderoby i obuwia.

                        Zabawy dowolne w sali wg potrzeb i zainteresowań dzieci – w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

11:15 – 11:30  Utrwalanie nawyku prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych. Przygotowanie do obiadu.

11:30 – 12:00  Obiad. Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

12:00 – 14:10 Odpoczynek dzieci – słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie bajek przez nauczycielkę.

14:10 – 14:30  Próby samodzielnego ubierania się dzieci w razie potrzeby – pomoc nauczyciela. Przygotowanie do podwieczorku.

14:30 – 15:00 Podwieczorek. Wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłku.

15:00 – 17:00   Swobodne zabawy dzieci w sali. Korzystanie z wyposażenia kącików tematycznych. Wdrażanie dzieci do czynności porządkowych po skończonej zabawie. Kontakty indywidualne z rodzicami. Zabawy na placu przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.

Print Friendly, PDF & Email