1. Cele procedury
Ustalenie przebiegu i zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
Ustalenie osób odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola.

2. Definicja przedmiotu
Procedurze podlegają zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola oraz osoby odpowiedzialne i terminy obowiązujące w placówce.

3. Podstawa prawna
1. Statut Przedszkola nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce

4. Kogo dotyczy procedura (zakres procedury)
Procedura dotyczy rodziców i prawnych opiekunów, osób upoważnionych przez rodziców do przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

5. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury
Nauczyciele:
a) Zobowiązani są do pobrania pisemnych oświadczeń od rodziców, czy prawnych opiekunów, kto jest upoważniony do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
b) Oświadczenia rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem.
c) Termin składania oświadczeń – pierwsze dni września, pierwszy kontakt nauczyciela z rodzicami lub prawnymi opiekunami.
d) Upoważnieni są do przekazywania informacji dla rodziców, czy opiekunów o miejscu i czasie przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
e) Realizują postanowienia Rady Pedagogicznej i zalecenia dyrektora o obowiązku realizowania oświadczeń rodziców o odbiorze dziecka z przedszkola.
f) Przestrzega terminów ustalonych przez Radę Pedagogiczną.
Dyrektor:
a) Dyrektor informuje rodziców o terminie i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka – przy rekrutacji, na tablicy ogłoszeń, na pierwszym zebraniu z rodzicami, na spotkaniu z Radą Rodziców.
b) Na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w roku szkolnym zobowiązuje nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania oświadczeń o odbiorze dziecka.
c) Kontroluje, wymaga i konsekwentnie przestrzega realizacji oświadczeń przez nauczycieli.
Rodzic lub prawny opiekun:
a) Przestrzega godzin ustalonych do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
b) Rozbiera dziecko i dopilnowuje, by dotarło do sali.
c) Informuje nauczyciela lub w wyjątkowych sytuacjach innego pracownika placówki o fakcie odbioru dziecka.
d) Dziecko odbiera z sali lub placu zabaw przedszkola informując nauczycielkę.
e) Osoba odbierająca nie może być pod wpływem alkoholu, w innym wypadku dziecko nie zostanie wydane z przedszkola.

6. Opis pracy, ustalona kolejność działań, miejsce i czas przeprowadzania poszczególnych czynności
Kolejność działań:
a) Przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola mogą tylko osoby upoważnione przez rodziców lub prawnych opiekunów.
b) Upoważnienie rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem.
c) Listę tworzą nauczyciele w pierwszych dniach września, przy pierwszym kontakcie nauczyciela z rodzicem.
d) Dziecko przyprowadzane jest do sali przez rodzica.
e) Dziecko odbierane jest z sali lub terenu przedszkola przez rodzica.
f) Rodzic informuje nauczycielkę o fakcie odbioru dziecka,
– w momencie odbioru dziecka ponosi pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.
Miejsce i czas przeprowadzania poszczególnych czynności:
a) dziecko jest przyprowadzane do przedszkola w godzinach zadeklarowanych w umowie.
od godz. 800 do 1300 – realizacja podstawy programowej,
b) dziecko odbierane jest z przedszkola bezwzględnie wg godzin zadeklarowanych przez rodziców w umowie.
c) miejscem przyprowadzania i odbierania dziecka jest sala lub plac zabaw przedszkola.
d) od momentu przyprowadzania do odebrania dziecka z przedszkola, dziecko jest pod opieką nauczyciela lub w wyjątkowych sytuacjach innych pracowników placówki.
e) w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu pełną odpowiedzialność za dziecko ponosi nauczyciel.

7. Wykaz materiałów i dokumentów:
Wykorzystywanych w trakcie pracy:
a) oświadczenia rodziców o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.
b) oświadczenie musi zawierać dane osób upoważnionych potwierdzone własnoręcznym podpisem rodzica lub prawnego opiekuna.

Potwierdzających wykonanie pracy:
a) Protokoły Rad Pedagogicznych.
b) Protokoły zebrań z rodzicami.
c) Protokoły zebrań Rady Rodziców.

8. Tryb wprowadzania zmian
Zmiany wprowadzane są na wniosek zainteresowanych i odpowiedzialnych za przyjmowanie i odbieranie dziecka z przedszkola.
Rada Pedagogiczna analizuje i wprowadza zmiany w ciągu dwóch tygodni.

9. Załączniki
Druki oświadczeń rodziców

Print Friendly, PDF & Email